Laatste artikelen

Sander Dekker wil de LPW (art 5b) aanpassen naar ZIJN overtuiging en naar wat hij vindt. Dat wat hij vindt niet onderbouwd wordt door onderzoek deert hem blijkbaar niet. Dat door zijn overtuiging nog meer ouders/kinderen/gezinnen in de knel komen ook niet. Dat hij een loopje neemt met de geschiedenis en het hoe en waarom van LPW'69 is op z'n zachtst gezegd niet netjes en al helemaal niet als hij dat gebruikt als grond voor de wetswijziging.

Hieronder de brief aan de kamer compleet met leugens over thuisonderwijs en socialisatie en gejammer over het ontbreken van toezicht terwijl daar al voorstellen voor zijn gedaan die in andere landen prima werken en volledig voorbijgaand aan de onderzoeken die OCW in het verleden heeft laten doen die het tegendeel zeggen van wat Dekker in zijn brief beweert .
kamerbrief reactie op onderwijsraadadvies artikel-23 grondwet in maatschappelijk perspectief/kamerbrief reactie op onderwijsraadadvies artikel 23 grondwet in maatschappelijk perspectief pdf
Ik wordt hier letterlijk onpasselijk van!
(SD:)"In 1969 is in de Leerplichtwet de mogelijkheid tot het geven van thuisonderwijs geschrapt, omdat het in strijd is met het belang van de opvoeding van het kind."
Dit is ONJUIST, het is (nagenoeg) opgeheven omdat voor zo ongeveer iedere denomiatie wel een school was, bovendien staat de uitzondering er niet voor niks in, het is nog steeds mogelijk! "Moet jij niet naar school? Een onderzoek naar de juridische aspecten van thuisonderwijs vanuit Nederlands en rechtsvergelijkend perspectief" door Mr. J.Sperling (site)  en Proefschrift (volledig) pdf

(SD:)"Ik ben ervan overtuigd dat de dagelijkse gang naar school essentieel is voor de brede sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind."
Dat is inderdaad zijn overtuiging, maar die is NIET gebaseerd op onderzoek!  ONDERZOEK; Is school echt zo belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling pdf Waarom politici soms feiten ontkennen Posted on December 22, 2011 by Sjoerd Karsten site HOME-SCHOOLING: Socialization not a problem site

(SD:)"Kinderen gaan niet alleen naar school om kennis te vergaren, maar ook om te leren omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. Kinderen leren zo al op jonge leeftijd dat zij onderdeel uitmaken van een bredere maatschappij. Ik vind dat ieder kind deze kans zou moeten krijgen."
Hij VINDT! Nu dat is voor mij als ouder van onze kinderen totaal irrelevant wat HIJ VINDT, zeker nu blijkt dat het onze kinderen veel beter gaat dan eertijds op school. De "wereld is nu hun schoollokaal". Juist kinderen wegstoppen in een gebouw met alleen maar leeftijdsgenootjes is kinderen isoleren van de werkelijke maatschappij. En dat school ook maar een manier is om te socialiseren dat realiseert hij zich kennelijk niet. Dat hele generaties ook zonder school sociale wezens zijn geworden en het zelfs ver geschopt hebben (van ministers tot wetenschappers) haalt zijn theorie (overtuiging)keihard onderuit.

Na het lezen van wat Sander Dekker VINDT en wat zijn OVERTUIGING is ben ik misselijk!
Hij stelt zijn vinden en overtuiging in de plaats van die van ouders en dat is ronduit dictatoriaal.
Ik ben ook super pissig op Dekker voor het terzijde schuiven van onderzoeken en feiten die het tegendeel van zijn vinden en overtuiging bewijzen, waardoor nu nog meer ouders EN KINDEREN! in het nauw gedreven worden (want de 16000 thuiszitters heeft meneer GEEN oplossing voor, al VINDT EN DENKT hij van wel, het zal blijken in de toekomst dat hij veel ouders/kinderen/gezinnen in de wanhoop heeft gestort met zijn vinden en overtuiging!). Ook vergeet meneer Dekker dat de ouder te allen tijde verantwoordelijk is voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en ontplooien van hun kind (OOK als het op school zit!) Art 247 BWB I: 1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. 2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

Toppunt van ouderbetrokkenheid, recht op thuisonderwijs...? site

Verbieden van thuisonderwijs is gevaarlijksite

Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met richtingbezwaar; aanvullend onderzoek pdf

Mijn hart huilt

(hier het vervolg)

Op 29 mei 2014 stond op http://www.edutopia.org/blog/myths-that-undermine-educational-effectiveness-mark-phillips een artikel dat laat zien dat het beleid van Dhr Dekker en OCW scholieren, studenten, leerkrachten en scholen meer schade toebrengt dan dat het ze goed doet:

Van 8 Myths That Undermine Educational Effectiveness

Certain widely-shared myths and lies about education are destructive for all of us as educators, and destructive for our educational institutions. This is the subject of 50 Myths & Lies That Threaten America’s Public Schools: The Real Crisis in Education, a new book by David Berliner and Gene Glass, two of the country’s most highly respected educational researchers. Although the book deserves to be read in its entirety, I want to focus on eight of the myths that I think are relevant to most teachers, administrators, and parents.

Myth #1: Teachers are the Most Important Influence on a Child’s Education

Of course teachers are extremely important. Good teachers make a significant difference in achievement. But research indicates that less than 30 percent of a student's academic success is attributable to schools and teachers. The most significant variable is socioeconomic status, followed by the neighborhood, the psychological quality of the home environment, and the support of physical health provided. There are others, but the bottom line is that teachers have far less power to improve student achievement than do varied outside factors.

lees meer op: http://www.edutopia.org/blog/myths-that-undermine-educational-effectiveness-mark-phillips


Reacties (1)

Overheid moet vrijstelling leerplicht respecteren

Overheid moet vrijstelling leerplicht respecteren - „Het door Dekker aangevoerde argument dat vrijstellen een onwenselijke situatie zou zijn voor het kind, lijkt meer te zijn ingegeven door gevoel dan dat het recht doet aan feiten.” beeld RD, Jan-Kees Karels

„Het door Dekker aangevoerde argument dat vrijstellen een onwenselijke situatie zou zijn voor het kind, lijkt meer te zijn ingegeven door gevoel dan dat het recht doet aan feiten.” beeld RD, Jan-Kees Karels

Afschaffing van de vrijstelling van de leerplicht is onwenselijk, stellen mr. Peter den Boef en mr. Bart Bouter.

De vrijstelling van de leerplicht staat onder druk. Volgens de Leerplichtwet zijn ouders verplicht om te zorgen dat hun kinderen als leerling bij een school staan ingeschreven en deze school geregeld bezoeken. Ouders kunnen hiervan alleen ontheffing krijgen als er in hun omgeving geen school is te vinden die aansluit bij hun geloofsrichting. In dat geval mogen zij hun kinderen thuis zelf onderwijs geven. Maar in de wet is niet opgenomen dat ouders daar dan toe verplicht zijn. In het belang van het kind vindt Dekker dat een onwenselijke situatie. Hij wil de mogelijkheid van die vrijstelling van de leerplicht daarom afschaffen, blijkt uit zijn brief van 27 oktober 2014.

Dat is onwenselijk en bovendien een inbreuk op de rechten van ouders. Maar niet alleen de staatssecretaris voert een strijd tegen de vrijstelling op godsdienstige gronden. Ook leerplichtambtenaren eisen steeds vaker van ouders dat zij hun gewetensstrijd en bezwaren concreet maken. De overheid dient zich daar echter niet in te mengen.

Al sinds de Grondwet van 1848 bestaat het recht op onderwijsvrijheid. Kort daarna kwam het onderscheid tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs. Het recht op onderwijs is zowel een sociaal als een klassiek grondrecht. Sociaal in de zin dat de overheid een zorgplicht heeft voor het mogelijk maken van onderwijs. Maar ook klassiek, in de zin dat de overheid ruimte geeft voor bijzonder onderwijs, waar de overheid zich van bemoeienis dient te onthouden. Juist dat klassieke grondrecht zorgt voor een diversiteit aan stromingen binnen het onderwijs. Ouders kunnen voor hun kind(eren) het onderwijs kiezen dat aansluit bij hun godsdienst of levensovertuiging. In dat verband wordt het begrip ”richting” gebruikt. Het sluit aan bij het recht van ouders om hun kinderen naar eigen wijsheid en inzicht op te voeden. Dus ook het opvoeden naar godsdienstige inzichten.

Bedenkingen

Ouders zijn in beginsel verplicht om hun kinderen in te schrijven bij een school. Dit staat met zoveel woorden in artikel 2 van de Leerplichtwet 1969. Maar wat nu als er in de regio waar je woont geen school is die aansluit bij jouw ”richting”? Dat er geen school in je regio is die aansluit bij je godsdienstige opvattingen? Dan komen we bij artikel 5 van de Leerplichtwet. Daarin staat: „De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling staat ingeschreven, zolang zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning – of, indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland – gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben.”

Als er overwegende bedenkingen zijn, ben je vrijgesteld. Je moet dan wel voldoen aan de vereisten die staan beschreven in de artikelen 6 en 8 Leerplichtwet. Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 kan bijvoorbeeld slechts worden gedaan als de kennisgeving de verklaring bevat dat tegen de richting van het onderwijs in de regio overwegende bedenkingen bestaan.

Concreet ben je dus vrijgesteld van de inschrijvingsplicht voor je kind op het moment dat je verklaart overwegende bedenkingen te hebben tegen de richting van de school. Een inhoudelijke uitleg daarvoor wordt door de wet niet gevraagd. Dat heeft er ook mee te maken dat het niet aan de overheid is om zich te bemoeien met het privéleven van ouders en hun godsdienstige overtuigingen. Daar gaat de overheid niet over. Het is een zaak van het geweten voor de betreffende ouders. Als je aan de eisen uit de Leerplichtwet voldoet voor vrijstelling, wordt deze vrijstelling daarom van rechtswege verleend.

Verhoor

De praktijk laat steeds vaker zien dat leerplichtambtenaren, die belast zijn met het toezicht op de leerplicht, een aanvullende verklaring eisen van ouders die hun recht op vrijstelling claimen. Op het moment dat ouders hier niet op ingaan worden ze uitgenodigd voor een officieel verhoor. En als dat onvoldoende verduidelijkt voor de leerplichtambtenaar, maakt deze een proces-verbaal op, dat wordt doorgestuurd naar het openbaar ministerie. De leerplichtambtenaar heeft geen wettelijke bevoegdheden om dit te doen in de situatie van ouders die op godsdienstige gronden vrijstelling vragen. En de wet is duidelijk; vrijstelling van rechtswege. Ouders die richtingbezwaren hebben vanwege hun godsdienstige overtuiging, kunnen niet worden verplicht tot het afleggen van een soort ‘geloofsbelijdenis’ waarom zij tegen alle scholen in de regio principiële bezwaren hebben.

Staatssecretaris Dekker moet zich eerst goed bezinnen op de juridische achtergronden van het bijzonder onderwijs en de vrijstellingsmogelijkheid. Fundamentele grondrechten dienen gerespecteerd te worden. De vrijstelling van artikel 5 van de Leerplichtwet moet blijven. Hoogstens kan worden nagedacht over aanvullende voorwaarden, maar afschaffing gaat veel te ver.

Het door Dekker aangevoerde argument dat vrijstellen een onwenselijke situatie zou zijn voor het kind, lijkt meer te zijn ingegeven door gevoel dan dat het recht doet aan feiten. Ook de leerplichtambtenaren moeten de godsdienstige gronden van ouders respecteren. Het dreigement van een proces-verbaal en het openbaar ministerie is in strijd met de wet. Als er één situatie onwenselijk is, dan is het de weg die Dekker en de leerplichtambtenaren zijn ingeslagen.

De auteurs zijn advocaat bij Janssens Den Boef Advocaten te Houten.

BRON: Reformatorisch Dagblad http://www.refdag.nl/opinie/overheid_moet_vrijstelling_leerplicht_respecteren_1_894948


Reacties

Boeken te lezen of gelezen, ter info of vermaak. Ik ben het niet altijd met de inhoud eens, maar dat wil niet meteen zeggen dat ik een boek ook waardeloos vind. Beproeft alles; behoudt het goede! (Maar wel met verstand: 13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; Gal.5:13)

Waarom Dekker's plannen voor thuisonderwijs en thuisonderwijzende ouders nergens op slaan (en wederom laten zien dat hij geen enkel idee heeft van wat thuisonderwijs inhoud en hoe het vormgegeven wordt -terwijl OCW wel onderzoeken heeft laten uitvoeren en die resultaten hetzelfde laten zien als onderstaande) :

Colleges Want Your Homeschooler!

By Patti Miller
It used to be that homeschooling families approached colleges with some fear and trepidation. The path to admission was quirky and nonsensical, and the hoops that needed to be jumped through were often ridiculous…if the school would even consider accepting a non-traditionally-schooled person. Homeschoolers had no access to federal scholarships, and colleges rarely gave any money to them.

Things have changed, and definitely for the better. Homeschoolers are entering college in record numbers, with higher test scores than their public school counterparts.
“Home educated students generally score at the 65th to 80th percentile on achievement tests, 15 to 30 percentile points higher than those in public schools,” writes Brian D. Ray, Ph.D. of the National Home Education Research Institute. They also tend to stay in college and finish on time, often with above-average grades. This makes them very desirable students.
The Financial Aid picture has changed also. Thanks to the Higher Education Act Amendments of 1998 (Pub. L. No. 105-244), the student is eligible for Federal Aid if “the student has completed a secondary school education in a homeschool setting that is treated as a homeschool or a private school under state law. That’s all that is necessary. No GED, no special tests, just a homeschool diploma. The law also discourages colleges from discriminating against homeschoolers, and encourages them to accept students on the basis of their ability, not the accreditation of their school.
This played out very well recently when I took my seventeen-year-old son to our local community college to enroll him in their computer science program. I went armed: copies of my letters from the county board of education to prove that we were legal, a homemade high-school transcript to show what he’d studied, results of a recent standardized test, and a copy of the state homeschool regulations.
I didn’t need any of it.
I dropped Evan off to take the COMPASS exam, a placement test that many colleges use to see who needs remedial classes. Evan hadn’t studied much, but he felt ready for the challenge, and it could be retaken if he chose.
An hour and a half later, I went to pick Evan up. He was not in the testing room, and he’d left only about two minutes before. I wandered around the campus, wondering how I could lose someone twice my size. After a nice long walk, one of the ladies in the testing room said that maybe they’d sent him to the academic counselor.
When I finally caught up with Evan, all there was to do was pay.
He’d registered, been accepted, and signed up for three classes (no remedial needed).
It was a bit more complicated five years ago when his older sister, Claire, applied to a small, private, heavily academic college. She had a few small scholarships to the school from some church programs she’d participated in, but she was only sixteen, so we doubted she’d make it. On the other hand, she had a 33 on her ACT (top score is 36: national average is 19-20.)
This school had a user-friendly program for admitting homeschoolers. They asked for a list of courses taken with books used, test scores, a student essay, and recommendations. It was easy to navigate, and the admittance office was very helpful. All-in-all, though, it took a few months, not counting the dishearteningly long FAFSA application.
When all was said and done, though, Claire was offered most of her tuition paid in scholarships and a very low-interest loan for the rest.
Claire graduated last year, second –and youngest- in her class.

http://homeschooling.about.com/od/highschool/a/colleges.htmReacties

Autistic genius thrives in homeschooling

Jacob Barnett was diagnosed with moderate to severe autism when he was just 2 years old. However, the diagnosis didn't prevent him from achieving amazing feats. The now 15-year-old has an IQ of 170, is working on his master's degree in quantum physics, has given talks at TED conferences and is attempting to create his own theory of relativity. So how did a child with what most would consider a disability become so incredible? The answer is multifaceted, but Jacob did have the benefit of going through homeschool programs.

A brave mom
Jacob's doctors told his parents he would never read or tie his shoes, and they recommended he attend a special education program before going to school. Jacob's parents took the doctors' advice. However, Kristine Barnett, Jacob's mom, noticed a few off-putting things: For starters, Jacob wasn't himself when he was at the program. He was reclusive and quiet, which was not at all like he acted around his family. When Jacob was at home he was curious and inquisitive. He would make puzzles, create maps of places they visited and stargaze.

Jacob even attended a lecture at a planetarium when he was just 3.5 years old. He amazed his parents by asking deep and relevant questions on astrophysics. Because Jacob was clearly smart and the special education program seemed to be doing more harm than good, Barnett decided to homeschool her son for his early education. Despite what the doctors recommended, Barnett felt strongly that it was the right decision.

The boy genius
She ended up being correct. Barnett let Jacob explore the things he loved. From going to museums to listening to music and examining art, Jacob was allowed to enjoy learning. He became more confident during this time and learned far beyond his years. By the age of 8, the young intellectual started auditing college physics courses. At age 11, he was a proper college student. Now, at the age of 15, Jacob is on track to potentially win a Nobel Prize. Physicists note that should Jacob solve the relativity problem, he will likely earn the honor.

http://pearsonhomeschool.com/index.cfm?locator=PS1r8e&elementType=news&elementId=255061

Reacties

Prominent people who were homeschooled

 

Throughout history, a remarkably high percentage of accomplished people were homeschooled, including many great mathematicians. Here is a growing list of such achievers:

 • Ansel Adams, (1902-1984), the finest landscape photographer of the twentieth century. "At twelve, unable to stand the confinement and tedium of the classroom, he utterly disrupted his lessons with wild laughter and undisguised contempt for the inept ramblings of his teachers. His father decided that Ansel’s formal education was best ended. From that point forward, the boy was homeschooled in Greek, the English classics, algebra, and the glories of the ocean, inlets, and rocky beaches that surrounded their home very near San Francisco."[50]
 • John Adams (1735-1826), U.S. President. Learned to read at home, and was then taught in the kitchen by a neighbor with a handful of children. He matriculated to Harvard College at age 15.[51]
 • Louisa May Alcott (1832-1888), the author of Little Women and other great works, was taught by her father.[52]
 • Susan B. Anthony, leading pro-life feminist and advocate of women's suffrage. Her father homeschooled her.[54]
 • Julian Assange, the founder of WikiLeaks. David Brooks wrote, "His mother didn't enroll him in the local schools because, as Raffi Khatchadourian wrote in a New Yorker profile, she feared 'that formal education would inculcate an unhealthy respect for authority.'" [55]
 • Jane Austen (1775-1817), one of the most popular novelists of the early 19th century, was school-educated for only a year, after which she was taught at home by her father, her brothers, and herself, using their large family library.
 • Alexander Graham Bell (1847-1922), inventor of the telephone. His deaf mother taught him to read and write, and he returned the favor by inventing the telephone to try to help her (and other deaf persons) communicate.
 • Willard S. Boyle, the inventor of the CCD that is at "the heart of virtually every camcorder, digital camera and telescope" and is used in "every picture on the Internet, every digital and video camera, every computer scanner, copier machine and high-definition television," and for which he was awarded a shared Nobel Prize in Physics in 2009.[59]
 • Mary Breckinridge (1881-1965), pioneering American midwife and founder of Kentucky's Frontier Nursing Service. Mary's father was a diplomat, and she was educated in America and abroad by private tutors.[60]
 • Andrew Carnegie (1835-1919), the brilliant American businessman and philanthropist of the late 1800s, his father was a poor weaver and Andrew dropped out of elementary school[63] and had only five years of formal schooling.[64]
 • George Washington Carver (1864-1943) Botanical and agricultural researcher and educator. Born a slave, Carver "learned to read, write and spell at home because there were no schools for African Americans in" his area.[65] He did not attend school until age 12, when he went to a one-room schoolhouse in Missouri; he later graduated from Minneapolis High School in Kansas. Became the first black student at Simpson College in Iowa, transferred to Iowa Agricultural College in 1891. Earned a Bachelor of Science degree in 1894 and a Master of Science degree in bacterial botany and agriculture in 1897.[66][67]
 • Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), one of the greatest mathematicians of all time, was taught by his father during an 11-year retreat to the country to escape the French Revolution. His father "wrote his own textbooks, several of them in the fluent verse of which he was master. Verse, he believed, made grammar, history and, above all, morals less repulsive to the juvenile mind."[68][69]
 • Agatha Christie (1890-1976), best-selling English mystery writer. Christie was homeschooled by her mother, who encouraged her to write from a very early age. At sixteen she was sent to finishing school in Paris. [71]
 • Winston Churchill (1874–1965), British statesman. It was at home that he was taught how to read, write and do math, and was not enrolled in a school until several months into the school year at the age of seven. After only about two years at that school, he was abruptly pulled out and then spent several years under the instruction of two maiden sisters in a less formal school setting.[72]
 • Charles Dickens, prolific English author who could not afford school. His "passions for reading were awakened by his mother," who homeschooled him with a curriculum that included English and Latin.[73]
 • James B. Eads, the greatest river engineer ever; by age 13 he spent his "time reading in his library. So began Eads' education as an engineer. He tinkered with his own inventions at home, building a six-foot long model steamboat when he was in his early teens. And he was intrigued by the inventions of others."[74]
 • Thomas Edison (1804–1896), the most prolific inventor in the history of the world and considered by many to be the most influential person of the last 1000 years.[75] His mother pulled him out of public school at age 7, after just a few months, and began homeschooling him by reading from the Bible.
 • Robert Frost, the leading American poet of the 20th century and winner of the Pulitzer Prize. He "disliked school so much he became physically ill; what schoolwork he did was done at home until he passed the entrance exams and entered high school."[79]
 • Evariste Galois (1811–1832), among the brightest mathematicians ever and the founder of Galois groups and fields and Galois theory. "Until the age of twelve Galois had no teacher but his mother, Adelaide-Marie Demante."[80]
 • Alexander Hamilton (1755-1804), one of the greatest Founding Father. He was not allowed to attend school because his parents were not married. Instead, he was homeschooled using Greek and Roman classics in the family library.[81]
 • Matthew Henry (1662-1714), "nonconformist" Presbyterian minister in England, and author of Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, perhaps the most esteemed devotional commentary of all time. Under State persecution, Henry was homeschooled by his father, and for a time by a tutor, before moving on to a Christian school in 1680.
 • Zac, Taylor, and Isaac Hanson, of the band Hanson. Educated at home by their mother, and later by a tutor. [83][84]
 • Jaime Herrera. She was recently elected to the U.S. Congress.[85]
 • Julia Ward Howe (1819–1910), abolitionist, writer, and women's rights activist. Julia was educated by tutors at home and in girls' schools until age 16. [86]
 • Carl Jacobi (1804-1851), a prominent and prolific German mathematician, was taught at home until the age of 12 and was taught the classics and mathematics by a maternal uncle.[87]
 • Joan of Arc (1412-1431), one of the greatest military leaders ever. Taught domestic skills and religion by her mother. [88]
 • C.S. Lewis (1898-1963), the author of the Chronicles of Narnia and other famous works, was taught at home by his mother and a governess until age 10, and later sent to be taught by a tutor to prepare him for Oxford.[91]
 • Abraham Lincoln (1809-1865), American president. "Though his [formal] education was limited to a few months in a one-teacher school, Lincoln avidly read books such as the Bible, Pilgrim's Progress and Weemss Life of Washington."[92]
 • Countess Augusta Ada Lovelace (1815-1852), a visionary programmer and namesake of the ADA programming language, was homeschooled by governesses and tutors hired by her mother.
 • Marcus Aurelius, Stoic philosopher and last of the "five good Emperors" of Rome. In his Meditations, he says that he learned from his "great-grandfather, not to have frequented public schools, and to have had good teachers at home, and to know that on such things a man should spend liberally."
 • Benoit Mandelbrot, a Yale mathematics professor known as the "father of fractals" and the person who coined the term,[93] received no extended formal schooling and was taught at home by his uncle beginning at the age of 12.[94] 
 • Yehudi Menuhin (1916-1999), noted violinist and conductor, never attended school, and was taught Mathematics, History and Hebrew by his father, and French, German, Italian and Spanish by his mother.[95]
 • John Stuart Mill (1806-1873), influential 19th century political and economic philosopher, was home-schooled by his father, James Mill. He learned Greek at age 3, Latin at age 8, studied economics, history, science, etc. before age 10.
 • James Monroe (1758-1831), highly successful U.S. President, homeschooled until age 11.[96]
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), German composer. "He was educated by his father, Leopold Mozart, a violinist of high repute in the service of the archbishop of Salzburg."[97]
 • Isaac Newton (1643-1727), considered the greatest physicist of all time. He was homeschooled until age ten, and then was an underachiever at school until he lodged with the headmaster.[98]
 • Christopher Paolini (1983-), the author of the best-selling Inheritance Trilogy (Eragon, Eldest, and Brisingr). He was homeschooled by his parents, through an accredited correspondence course from the American School in Chicago, Illinois, from which he graduated with his high school diploma at 15 years of age. [99]
 • Blaise Pascal (1623-1662), one of the greatest mathematicians and philosophers of all time, was homeschooled by his father.[100]
 • George Patton (1885–1945), one of America's greatest generals. He was taught at home until age 11 based on his "father's theory of education" that "youthful mind should be led along a path that parallels the development of the mind of the race" by being read to by elders.[101][102]
 • Henri Poincaré (1854-1912), one of the greatest mathematicians ever and an original developer of the Theory of Relativity. Poincaré, who had diphtheria as a child, received special instruction from his gifted mother and excelled in written composition while still in elementary school. He entered the Lycée in Nancy (now renamed the Lycée Henri Poincaré in his honor), in 1862 and spent eleven years there. He entered the École Polytechnique in 1873, graduating in 1875. After graduating from the École Polytechnique, Poincaré continued his studies at the École des Mines. [103]
 • James Polk (1795-1849), President of the United States from 1845-1849, one of the few presidents who actually did what he promised to do (annex Texas, acquire western territory, and not run for a second term). He was homeschooled until age 18.[104]
 • Alexander Pope (1688-1744), one of the greatest and most-often quoted English poets and essayists. "From Twyford School he was expelled after writing a satire on one of the teachers. At home, Pope's aunt taught him to read. Latin and Greek he learned from a local priest and later he acquired knowledge of French and Italian poetry."[105]
 • Ferdinand Porsche (1875-1951), designer of the German VW Beetle automobile and founder of the Porsche motor company. He was homeschooled in addition to attending Regensburg Reichstechnikschule,[106] which is ironic given that homeschooling is illegal in Germany today.
 • Eleanor H. Porter (1868-1920), author of the classic 1913 novel Pollyanna and its sequel Pollyanna Grows Up, about an eternally optimistic missionary child who, by playing the "glad game", transforms an entire community. Porter, a Christian and a member of the Daughters of the American Revolution, was "educated in public schools during her childhood until illness caused her to turn to private tutors. She then attended the New England Conservatory of Music in Boston, Massachusetts."[107] [108]
 • Joseph Priestley (1733-1804), the father of modern chemistry and the discoverer of oxygen, dropped out of school as a teenager and privately learned geometry, algebra and numerous languages.[109]
 • Bernhard Riemann (1826-1866), a German recognized as the greatest modern mathematician. He was taught at home by his father, a Lutheran minister, until he was ten. After that he was tutored by a teacher from a local school until he entered the Lyceum in Hannover at 14. [110][111]
 • Franklin D. Roosevelt (1882-1945), U.S. President. He was educated by private tutors at home through age 14, then entered Groton, an elite private school in Massachusetts, in 1896. [112]
 • Theodore Roosevelt (1858–1919), U.S. President. "Roosevelt never enrolled in a public school. He was mostly instructed by private tutors until he entered Harvard College in 1876."[113]
 • Erwin Schrodinger (1887-1961), was one of the developers of the theory of quantum mechanics in physics. "He was not sent to elementary school, but received lessons at home from a private tutor up to the age of ten ...."[114]
 • Joseph Smith (1805-1844), was a mayor, a lieutenant general, a political theorist, a city planner, and a religious organizer and the founder of the Mormon Church. He was deprived of a formal education but was mainly self taught and "instructed in reading, writing, and the ground rules of arithmetic.".[115][116] His mother said that he was often "given to meditation and deep study."[117]
 • Mark Twain (real name was Samuel Clemens) (1835-1910), American author and satirist who said, "I have never let my schooling interfere with my education." Attended school through the 5th grade, where he "excelled only in spelling" and was frequently truant, then worked as a printer's apprentice for a local newspaper. His mother said, "He was always a great boy for history, and could never get tired of that kind of reading; but he hadn't any use for schoolhouses and text books."[121][122]
 • Alexis de Tocqueville, a Frenchman who came to America in 1831, when he was 25 years old, and wrote a two-volume definitive study of American culture entitled Democracy in America.
 • Leonardo da Vinci (1452–1519), Italian artist, inventor, and all-around "Renaissance man". Leonardo went to school in Vinci, where he learned to write, to read and to calculate, and was taught geometry and Latin. At 14, Leonardo moved to Florence where he began an apprenticeship in the workshop of Verrocchio. [123]
 • Frank Lloyd Wright (1867-1959), considered the finest architect ever, was taught at home by his mother who dreamed that he would become an architect. She used "Froebel's geometric blocks to entertain and educate her son" as his father led the family among various Baptist churches, where he preached.[126] Wright then attended high school but dropped out of college.[127]
 • Brigham Young, first governor of Utah, the leader of the Mormon Church, and founder of 200 towns and villages. He was homeschooled and had only "11 days of formal education."[128]

 

In addition, a number of prominent people have chosen to homeschool their children. David Guterson, author of the novel Snow Falling on Cedars (1994), which won the 1995 PEN/Faulkner Award, also wrote Family Matters: Why Homeschooling Makes Sense (1992), an account of his family's homeschooling journey.[129] Actor and recording artist Will Smith and his wife actress Jada Pinkett Smith homeschool their children.[130] Michele Bachmann homeschooled her own children, but Minnesota authorities prohibited the homeschooling of foster children (Michele Bachmann also had 23 foster children).[131] Roseanne Barr stated in an interview that she has started to homeschool her 11-year-old son.[132] Kristin Maguire, head of the South Carolina board of education, which governs all its public schools, homeschools all four of her children.[133] Elizabeth Edwards, the late wife of the Democratic vice-presidential nominee (2004) and presidential candidate (2008) John Edwards, homeschooled both of their youngest children.[134] The wife of Glenn Beck homeschools their children.

Others were taught to read at home prior to any school. For example, Ronald Reagan was taught to read by his mother before attending school;[135] the only African American man to win the Wimbledon tennis championship (in a stunning upset that relied on a brilliant strategy), Arthur Ashe, was nicknamed the "genius" and had been taught to read by his mother at age 5.

http://www.conservapedia.com/Homeschooled#Prominent_people_who_were_homeschooled

Reacties

"Ons schoolsysteem is niet geschikt voor de jongens en meisjes van weinig woorden."

Uit de Leeuwarder Courant van 27-02-2014

Reacties

Openbare scholen zijn NIET zonder religie! Religie is nl overal, ook in openbare scholen, in de lesmethoden, leerkrachten die dan misschien niet Christen zijn, maar een natuurreligie, oosterse religie of nog andere religies en/of die religies gemixed aanhangen, en die die zienswijze ook aan de leerlingen/studenten meegeven. Veel ouders denken dat hun kinderen "veilig" zijn en gevrijwaard van religie op openbare scholen, maar niets is minder waar. Overigens sluipen voorgenoemde religies ook meer en meer de kerken in. Het volgende boek (in het Engels) is weliswaar geschreven in de VS, maar de beschreven zaken komen ook in ons land voor. Eerder heb ik van deze schrijfster Brave New Schools op deze blog gezet gezet.

Chapter One  Our Father in Heaven or our Mother the Earth?

Chapter Two  Holy is His Name or Sacred and perfect am I?

Chapter Three  Thy Kingdom Come or My Kingdom Come?

Chapter Four  Your Will be Done or My Will be Done?

Chapter Five  Give us... daily bread or Don't give it! I own it!

Chapter Six  Forgive us... as we forgive or I choose to forgive -- or curse!

Chapter Seven  Lead us not into temptation or Temptation? I choose my own values!

Chapter Eight  Deliver us from evil or There is not sin or evil!

Chapter Nine  Thine is the Power or Mine is the power!

Chapter Ten  His Kingdom Now and Forever!

Geschreven door Berit Kjos en hier te vinden: http://www.crossroad.to/Books/TwistofFaith/index.html

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Prachtige' nieuwe scholen (Brave new schools)

Een artikel van Bijbel&Onderwijs 2009-07-22

“BRAVE NEW SCHOOLS”
van Berit Kjos

 EEN BOEK MET EEN SCHOKKENDE INHOUD

Via mijn  contact met een predikant in Duitsland werd ik geïnformeerd over schokkende ontwikkelingen op Amerikaanse scholen, waarvan inmiddels het een en ander met onze aanhoudende westelijke winden de oceaan is overgewaaid. Ik weet niet in hoeverre Nederland al door dit Amerikaanse “virus” getroffen is, maar in Duitsland is het hiernavolgende al niet nieuw meer. Het is goed, als (vooral christelijke) ouders alert blijven op de dingen die op school plaats vinden. Zoiets ontdekte een vrouw uit Noorwegen, Berit Kjos, die met haar kinderen in de Verenigde Staten leeft. Zij heeft drie zoons, door wie zij de ontwikkeling van het nieuwe schoolsysteem – dat binnen heel de Verenigde Staten geleidelijk terrein wint – goed kan volgen. Zoals alle ouders gaat ook zij er volledig van uit, dat haar kinderen op school

-  binnen een veilige omgeving verblijven,

-  goed onderwijs ontvangen,

-  met normen en waarden leren omgaan.

Dat de praktijk anders blijkt uit te pakken, schrijft zij in haar boek “Brave New Schools” (Prachtige nieuwe scholen).  Dagmar Schubert, die het complete boek inmiddels in het Duits heeft vertaald, heeft voor “Bijbel en Onderwijs” een korte samenvatting van de inhoud van dit boek geschreven, die ik in het hiernavolgende voor u in het Nederlands weergeef.  

Uw kinderen zijn “uw” kinderen niet….

Zij zijn de dochters en de zoons die willen leven en op zoek zijn naar zichzelf.
Zij komen wel “door u”, maar zijn niet “van u” en hoewel zij bij u wonen, zijn zij echter uw eigendom niet.
U kunt hun uw liefde geven, maar niet uw denkwijzen opdringen, want zij hebben hun eigen denkwijzen.
U kunt hun lichaam een thuis geven, maar niet hun ziel, want hun ziel woont al in het huis van morgen,…
…dat u nooit kunt bezoeken, zelfs niet in uw stoutste dromen.
U mag u moeite getroosten om net zo te zijn als zij, maar probeer niet om hen net zoals u te maken,
want het leven loopt niet achteruit, noch blijft het stilstaan bij gisteren.
U bent slechts de boog waardoor uw kinderen als levende pijlen het leven worden ingeschoten.

Khali Gibran

De nieuwe wereldorde
“Barack Hussein Obama zal de nieuwe wereldorde op gang brengen,” verkondigde Henry Kissinger. Dat was eigenlijk ook in het kort gezegd de inhoud van de toespraak, die Obama, nog vóór zijn verkiezing tot president van de VS in Berlijn hield. Hij noemde het “verandering” en bekrachtigde deze uitspraak met: “Yes, we can.”
Wat betekent deze “verandering” dan wel voor onze kinderen? Waar leidt die heen? Wie zegt ons, dat daar alleen maar goeds uit voortkomt? Wie zijn die “wij” (uit “we can”) en wat “kunnen wij”? Berit Kjos schrijft in haar boek “Brave New Schools” het volgende.
 
“Hoe kon ik in de verste verte bevroeden,  dat onze oude vertrouwde leermethoden zouden worden vervangen door experimenten met de hele klas, waarbij onze kinderen als proefkonijntjes worden misbruikt om hun sociale vaardigheden bij te brengen. Ik kreeg geen gelegenheid om er achter te komen of waarheid, feiten, logica en geschiedenis binnenkort door de genadeloze nadruk op mythen, gevoelens, fantasieën en politiek correct geschiedenisonderwijs zouden kunnen worden vervangen. Ik had geen enkele reden om te geloven, dat onze waarden spoedig belachelijk, opnieuw gedefinieerd en tot een voorwerp van niet voor te stellen testen zouden kunnen worden gemaakt.

Wanneer iemand mij gezegd zou hebben, dat globale pedagogen tot het besluit gekomen waren om onze kinderen tot plooibare werknemers voor een “nieuwe wereldorde” klaar te stomen, dan zou ik het niet hebben geloofd.

Wanneer een vriend mij er voor zou hebben gewaarschuwd, dat politieke leiders onze scholen zouden gebruiken om onze wereld om te  vormen tot een “globaal dorp”, dat door middel van het keurslijf van de pantheïstische eenheid en computergestuurde veiligheidssystemen in stand gehouden zou worden, dan had ik waarschijnlijk hard gelachen.

Hoe kunnen wij de door ons zelf gekozen representanten voor zoiets afschuwelijks onze toestemming geven?

Zoiets zou in Amerika toch onmogelijk moeten  zijn? Het is toch het land van de “vrijheid”? We hebben onze grondwet toch? Niemand kan ons toch onze rechten of onze kinderen afnemen, of….???”

Berit Kjos besloot de zaak tot op de grond uit te zoeken en ging op onderzoek uit. Ze ontdekte, dat dit schoolsysteem was voorafgegaan door een lange voorgeschiedenis. Dat begon al in 1905. De zogenaamde “Hitlerjugend”was destijds geen uitvinding van Hitler, maar ze was al onverbrekelijk verbonden met het totale systeem.

Wat gaan onze kinderen op school leren?

Het klaslokaal wordt tot een laboratorium voor experimenten, waarbij het volgende wordt geleerd:
Occultisme
Dit is ook bekend onder de naam: newage-pedagogiek. De enige, die in Duitsland heel uitvoerig in zijn boeken schrijft over dit fenomeen is de opvoedingsdeskundige en opleidingsonderzoeker Dr. Reinhard Franzke. U kunt dit naslaan via de volgende website: www.Faith-Center-Hannover.de. Hierbij zijn alle mogelijke variaties denkbaar. Onze kinderen worden daarbij letterlijk “gedemoniseerd”. Het gaat hierbij niet alleen om een aanval op het verstand, maar ook op de geest en de ziel. Daarmee glijden de kinderen als het ware een dodelijke gevarenzone binnen.
 Taboeloze seksuele pedagogiek 
In Zuid-Afrika is het inmiddels al zover gekomen, dat kinderen niet meer normaal om kunnen gaan met het huwelijk, de liefde en de seksualiteit. De meest gore uitdrukkingen worden als normaal gebezigd. Een Duitse kleuterschool moest zelfs worden gesloten vanwege het opvoeren van naaktspelletjes.
 Multicultuur
Alles, behalve de Bijbel en christelijke waarden, wordt geaccepteerd. Heidense riten, zeden en gewoonten worden idealistisch voorgesteld en in de klas of tijdens schooluitstapjes, bijvoorbeeld tijdens tentenkampen, nagespeeld. Dat gaat zelfs zover tot en met inwijdingsrituelen, waarbij heidense goden worden aangeroepen.
Groepsdynamica[1] 
 Wat hierbij gebeurt is een uiterst gevaarlijke, psychologische strategie, die tot groepseffecten kan leiden. Door afschuwelijke shocktherapieën worden alle kinderen ertoe gebracht, dat zij de “algemeen aanvaarde waarden” tolereren en accepteren. De praktijkvoorbeelden die Berit Kjos in haar boek aanvoert, zijn in één woord schokkend.
De liefde tot “moeder aarde”
Hierbij wordt gewerkt met de door Al Gore gepropageerde leugens over het milieu om de kinderen zodanig te beïnvloeden, dat zij Gaia[2], een  Oud-Griekse godin, gaan vereren. Zo wordt ook het sjamanisme[3] in de klas uitgeprobeerd.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Doel

Achter dit alles is het eigenlijke doel: de absolute controle. Door middel van vragenlijsten, proefwerken en schriftelijke verslagen worden de kinderen doorlopend onderworpen aan testen, om na te gaan of zij zich de “nieuwe waarden” eigen hebben gemaakt. In Amerika krijg je alleen nog een zogenaamd CIM-certificaat, een soort eindexamen-diploma, als is bewezen, dat zij de indoctrinatie met goed gevolg doorlopen hebben. Zonder dat CIM-certificaat kan men niet
·        studeren,
·        een baan krijgen,
·        doorstuderen aan een hogere school,
·        een ziektekostenverzekering afsluiten.
Wie zakt voor het CIM-examen, moet een vervolgstudie volgen in een speciaal trainingscentrum in een van de staten van de VS, net zo lang, totdat zij hun paradigmaverandering hebben voltooid.

President Obama heeft nu voor de leerlingen van het hoger onderwijs en het vwo verplicht gesteld, dat zij minimaal 50 uur per jaar en studenten zelfs 100 uur, vrijwilligerswerk doen. De scholieren moeten onbetaald werk verrichten in allerlei sociale inrichtingen. Hoe nuttig dat ook klinkt, er steekt een bepaalde bedoeling achter, namelijk, dat door middel van de hiervoor reeds genoemde groepseffecten goede werknemers gekweekt worden, die geheel passen in de nieuwe wereldorde.

Het is nu al zo, dat in scholen kinderdagverblijven worden ondergebracht waarin kinderen zo kort mogelijk na hun geboorte, zodanig worden opgevoed dat zij zich in deze “mooie nieuwe wereld” zullen thuis voelen, waarin alles acceptabel is, behalve het christendom. Het christendom en zeker dat deel dat zich werkelijk op de Bijbel richt, hoort daarin niet thuis.

Deze zienswijze is afkomstig van Alice Ann Bailey die zij uitvoerig heeft beschreven in haar talrijke boeken en waarvan de inhoud haar werd ingegeven door de Tibetaanse monnik en geestelijk leider Djwhal Khul. Een zekere Dr. Robert Muller heeft zijn “basiswereldleerplan” op deze vorm van occultisme gebaseerd en daarvoor – verspreid over de hele wereld – scholen opgericht. De UNO en alle niet-regeringsorganisaties, zoals UNICEF en UNESCO houden zich streng aan de principes van Alice Ann Bailey. Deze organisaties, zoals Lucis Publishing Company (voorheen LUCIFER’S Publishing Company), bezetten vandaag de dag een vaste zetel bij de UNO-vergaderingen. Inderdaad, het zijn de “duistere machten”, die achter dit nieuwe opleidingssysteem schuilgaan. Berit Kjos heeft persoonlijk een Robert Muller school bezocht en beschrijft de dingen, die ze daar gezien en beleefd heeft. Dan kunnen je de rillingen over je lijf lopen!!

De auteur voert de lezer met haar boek door al deze duistere dalen. Als men het nieuwe opleidingssysteem heeft leren kennen, komt men zonder twijfel tot de slotsom, dat hieruit geen enkele uitweg meer mogelijk schijnt. Het netwerk, dat deze mensen over vele jaren hebben opgebouwd is dusdanig fijnmazig, dat er geen ontsnappen meer aan is.

Daarentegen weet de christin, Berit Kjos, de lezer door dit donkere dal heen te leiden en praktische, op de Bijbel gebaseerde adviezen voor te dragen, opdat men weerbaar wordt tegen dit satanische schoolsysteem. Zij klaagt noch de leerkrachten, noch de school aan, omdat ook zij weet onder welke enorme druk zij staan. De achtergronden zijn bij hen niet altijd bekend.

Kjos nodigt de ouders uit om met hun kinderen een interactieve Bijbelcursus te volgen, die zo specifiek op het voorgaande is afgestemd, dat dit – gezien het wereldwijde probleem – een ideale hulp is. Ja, wij kunnen ons wapenen om daar tegen te strijden. Een wapen, dat niet doodt, maar ons helpt. Het bestaat uit verklaringen en waarschuwingen vanuit Gods Woord, dat zijn eigen dynamiek kent.

Verweer
Het is onze opgave – als christen – niet te veroordelen, maar om te beoordelen. Dat kunnen wij het allerbeste met Gods hulp bewerkstelligen. Neem gerust aan, dat God voor elk probleem op onze weg een oplossing klaar heeft liggen. God laat dit nieuwe schoolsysteem slechts om  één reden toe: de christenen moeten vanuit hun passiviteit ontwaken en staan voor hetgeen zij geloven. Wij leven in een heel, bijzonder moeilijke tijd. Echter, het is nog steeds de tijd van de genade, wat voor ons christenen betekent, dat wij als christenen actief moeten blijven in het zoveel mogelijk waarschuwen en informeren. Het gaat daarbij om onze grootste rijkdom, die God ons heeft geschonken: ONZE KINDEREN.

In dit nieuwe systeem betekent dat

“de kinderen….. niet meer aan hun ouders, christelijke ouders, behoren die de voorkeur aan vrijheid geven, om hun kinderen een christelijke opvoeding bij te brengen. Zij begrijpen niet, dat datzelfde recht, dat hen verbiedt, om hun kinderen thuis het wettelijk voorgeschreven onderwijs te geven, ook een ieder verbiedt, het te misbruiken.” (Kathy Collins, voormalig juridisch adviseur van het schoolbestuur van Iowa)

Met andere woorden:

Je kinderen onderwijzen in de Bijbelse waarheden, wordt gelijk gesteld met kindermisbruik. Vanuit het perspectief van de nieuwe paradigma’s vormen de oude Bijbelse waarheden een hindernis, die de ontwikkeling van de kinderen tot globale burgers verhindert en een hindernis opwerpt voor de missie van de gloednieuwe Amerikaanse school.

Het gaat zelfs zover, dat kinderen worden opgestookt tegen hun eigen ouders om hen bij de overheid aan te klagen. Het boek “Brave New Schools” is door Dagmar Schubert inmiddels ook in het Duits vertaald. Indien u in de Duitse vertaling geïnteresseerd bent, kunt u zich met haar in verbinding stellen via lernstudio-dagmar-schubert@hotmail.de 

Nawoord van de vertaler van dit artikel

Na zoveel schokkende en  angstaanjagende berichtgeving moet het mij van het hart, dat dit bericht vooral is bedoeld om alert te blijven! Ook moeten we er ons van bewust zijn, dat bepaalde ontwikkelingen via de politiek niet meer zijn te stoppen. We moeten het niet van mensen verwachten. Als christen behoeven we daarentegen niet bang te worden.

Over de wereld, waarin wij leven, doet Paulus een boekje open in Efeze 6. Hij heeft het hier over de “geestelijke wapenrusting”. Ik denk, dat heel veel christenen dit stuk wel zullen kennen en zich misschien afvragen, hoe je dat nu in praktijk brengt. Johannes zegt in het eerste hoofdstuk vers 5:

“…..het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.”

Gedoopt zijn en elke zondag naar de kerk gaan is niet voldoende om de duisternis buiten te sluiten. Als je elke zondag in een  garage gaat staan, word je ook geen auto. Waar het “licht” is, zullen we niet alleen de duisternis beter herkennen, maar ook mogen we weten, dat daar waar het licht komt, de duisternis verdwijnt.

Hoe wordt het weer licht in onze gezinnen? Hoe betrekken we onze kinderen in deze geestelijke strijd? Hoe kunnen we hun een wapenrusting meegeven? Denk niet, dat ze te jong zijn, want over de duistere kanten van het leven  weten de kinderen vaak veel meer dan hun ouders. Mijn kleinkinderen in elk geval wel. Er komt nu al en in de komende jaren meer op hen af dan wij ons kunnen voorstellen.

Eén van mijn favoriete teksten in dit verband is Col 3: 1 – 3:

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.”

Dit  gericht zijn op de Here Jezus  kunnen en moeten wij zelf als gezin in praktijk brengen! Lees als gezin, samen met uw kinderen, op een vaste tijd per dag (bijvoorkeur ’s morgens direct na het opstaan), de Bijbel. Probeer uw partner en/of de kinderen uitleg te geven over de gelezen tekst.  Sluit af met een gezamenlijk gebed. Doe dat elke dag! Sla geen dag over. Ik heb daar veel voor gebeden en weet inmiddels heel zeker, dat de Heer daarop antwoordt met: “Beproef Mij daarmee”!! Ik weet zeker, dat het in uw gezin weer “licht” zal worden, hoe diep de duisternis ook is of is geweest. Waar het licht is, verdwijnt de duisternis, waar of niet? Doe in een donkere kamer het licht maar eens aan…

Vertaler van de samenvatting van mevrouw Dagmar Schubert is de heer E. van Olffen

 

De website van mevrouw Berit Kjos is http://kjos1.securesites.net/index.html.

 
 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl